Regulamin | Maraton Karkonoski

Regulamin

  • Promocja regionu turystycznego Karkonoszy w Polsce i na świecie.
  • Popularyzacja biegów górskich jako formy turystyki aktywnej.
 • Fundacja Maraton Karkonoski z siedzibą 58-506 Jelenia Góra, ul. Noskowskiego 2/32 wpisana do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000319451   

  przy współudziale: Miasta Szklarska Poręba i Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie

  BIURO MARATONU w dniach 26.07.2019-27.07.2019 r będzie znajdowało się przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę w Szklarskiej Porębie.

 • Zawodnicy 70-ki na raty maja do pokonania trasę ULTRAMARATONU i PÓŁMARATONU

  ULTRAMARTON odbędzie się w ramach 11 Maratonu  Karkonoskiego 27 lipca 2019 roku

  TRASA ULTRAMARATONU  KARKONOSKIEGO – 52 km; przewyższenia (+ -) 2340 m

  Start i Meta: Dolna stacja wyciągu na Szrenicę SudetyLift w Szklarskiej Porębie 

  Start godz. 6:00, zamknięcie mety godz. 15:00 (Limit czasu 9 godzin)

  Trasa prowadzi grzbietem Karkonoszy oznakowanymi szlakami turystycznymi na trasie:

  Dolna stacja wyciągu na Szrenicę (Szklarska Poręba) – nartostrada Puchatek -Schronisko pod Łabskim Szczytem – Śnieżne Kotły – Przełęcz Karkonoska (Odrodzenie) – Śnieżka –Schronisko Strzecha Akademicka – Polana – Słonecznik – Przełęcz Karkonoska (Odrodzenie) – Śnieżne Kotły – Mokra Przełęcz – Schronisko pod Łabskim Szczytem – Dolna stacja wyciągu na Szrenicę (Szklarska Poręba)

  Limit czasowy na ok. 21,5 km – Dom Ślaski w drodze na Śnieżkę – 4 godziny. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie czasowym muszą zakończyć bieg.

  PÓŁMARTON odbędzie się w ramach 11 Maratonu  Karkonoskiego 27 lipca 2019 roku

  TRASA PÓŁMARATONU  KARKONOSKIEGO – ok. 21 km; przewyższenia +- 965 m

  Start i Meta: Dolna stacja wyciągu na Szrenicę SudetyLift w Szklarskiej Porębie

  Start godz. 16:00, zamknięcie mety godz. 20:00 (Limit czasu 4 godziny)

  Trasa prowadzi oznakowanymi szlakami turystycznymi Karkonoszy na trasie:

  Dolna stacja wyciągu na Szrenicę (Szklarska Poręba) – nartostrada Lolobrigida -Schronisko pod Łabskim Szczytem – Śnieżne Kotły –Mokra Przełęcz – czerwony szlak w kierunku Szrenicy – Hala Szrenicka – droga transportowa – (nawrót)– Hala Szrenicka – Mokra Przełęcz-Mokra Droga –Schronisko pod Łabskim Szczytem – nartostrada Lolobrygida –  Dolna stacja wyciągu na Szrenicę (Szklarska Poręba)

  Na trasie przewidziane są punkty odżywcze oraz kontrolne.

  Termin, miejsce i trasa biegów może ulec zmianie, jak również bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych, ratowniczych GOPR lub Karkonoskiego Parku Narodowego). Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora. W innych przypadkach odwołania biegów z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej.

 • Uczestnikiem dystansu 70-ka z hakiem w ramach 11 Maratonu Karkonoskiego może zostać każda osoba która do dnia 27 lipca 2019 r. ukończy 18 lat.

  Zaleca się, by uczestnik ukończył w ciągu ostatnich 2 lat maraton górski w limicie lub bieg maratoński w czasie poniżej 5 godzin.

  Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu maratońskim, oraz wyrażają zgodę na przeprowadzenie badań antydopingowych.

 • Zgłoszenia otwarte przyjmowane będą tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeń na stronie internetowej maratonu od 10.10.2018 roku do 27.07.2019 roku, lub wyczerpania limitu startujących.

  W przypadku wolnych miejsc startowych będzie istniała możliwość zapisów w biurze zawodów przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę.

  LIMIT STARTUJĄCYCH w 2019 roku został ustalony w porozumieniu z Karkonoskim Parkiem Narodowym na 70 osób.

  Za ZGŁOSZENIE uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie maratonu i wpłacenie opłaty rejestracyjnej na konto Organizatora  w ciągu 2 dni roboczych od dokonania zgłoszenia. O znalezieniu się na liście startowej decyduje wpłata opłaty rejestracyjnej. Organizator w ciągu 7 dni od wpływu opłaty na konto umieści zawodnika na liście startowej.

  Opłaty rejestracyjne dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika, lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Brak opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym terminie może spowodować usunięcie zgłoszenia.

  OPŁATA REJESTRACYJNA WYNOSI:

  • od 11.10.2018 do 30.11.2018 r. –  240 PLN
  • od 01.12.2018 do 31.01.2019 r. – 260 PLN
  • od 01.02.2019 do 25.07.2019 r. – 280 PLN
  • opłata w biurze zawodów (26/27.07.2019) wynosi – 300 PLN

  O wysokości opłaty decyduje data księgowania na koncie bankowym Organizatora:

  Opłaty należy dokonać na konto:

  Fundacja Maraton Karkonoski 97 2030 0045 1110 0000 0305 3180

  Opłata Rejestracyjna jest opłatą za uczestnictwo w Maratonie Karkonoskim, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata Rejestracyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Maratonu Karkonoskiego.

  W przypadku rezygnacji z zawodów, organizator dopuszcza możliwość zwrotu części opłaty rejestracyjnej, zgodnie z poniższymi zasadami:

  W przypadku zwrotu opłaty rejestracyjnej:

  • zgłoszenie rezygnacji do 31.12.2018 r. – zwrot 100 % opłaty
  • zgłoszenie rezygnacji do 31.03.2019 r. – zwrot 70 % opłaty
  • zgłoszenie rezygnacji do 30.06.2019 r. – zwrot 50 % opłaty

  Po 01.07.2019 r. Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty rejestracyjnej !!!

  Rezygnacje należy zgłaszać na adres mailowy rezygnacje@maratonkarkonoski.pl wraz z numerem konta do zwrotu opłaty rejestracyjnej.

  Zwroty będą dokonywane do 10 dnia miesiąca, po miesiącu w którym zgłoszono rezygnację.

  Organizator wystawia faktury VAT w przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury NAJPÓŹNIEJ do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić na adres mailowy faktury@maratonkarkonoski.pl podając dane nabywcy i dane zawodnika, za którego będzie wystawiona faktura.

 • Wszyscy zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani i odebrać pakiet i numer startowy w Biurze Maratonu. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.

  BIURO ZAWODÓW będzie znajdowało się przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę w Szklarskiej Porębie ul. Turystyczna. Weryfikacja i odbiór pakietów będzie możliwy w następujących dniach i godzinach:

  • 26.07.2019 (piątek): w godzinach 17:00 – 20:30
  • 27.07.2019 r. (sobota) w godzinach 5:00 – 5:30

  ZAWODNIK MUSI ZWERYFIKOWAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB POSIADAĆ UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU!!!

 • Na dystansie 70-ka na raty w ramach 11 Maratonu Karkonoskiego będzie prowadzona klasyfikacja:

  1. OPEN kobiet i mężczyzn

  W klasyfikacji OPEN puchary  i nagrody finansowe/vouchery (w zależności od pozyskanych sponsorów) dla pierwszych trzech osób.

  *od nagród finansowych zostanie potracony zryczałtowany podatek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym

  **nagrody finansowe zostaną wypłacone po otrzymaniu wyników kontroli antydopingowej

  Zawodnicy klasyfikowani są również  na poszczególnych dystansach zgodnie z regulaminami Ultra i Półmaratonu.

 • W ramach opłaty rejestracyjnej Organizator zweryfikowanym zawodnikom zapewnia:

  • bezcenne wrażenia i widoki na trasie (uzależnione od pogody)
  • zabezpieczenie medyczne oraz GOPR
  • bilet wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego w dniu biegu
  • napoje na trasie biegu, oraz posiłek na MECIE po ukończeniu
  • pakiet startowy uzależniony od pozyskanych sponsorów

  Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą oba biegi w ramach 70-ki na raty  w regulaminowym czasie otrzymają pamiątkowe statuetki.

 • Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Maratonu oraz przepisów obowiązujących w Karkonoskim Parku Narodowym.

  W przypadku nie zastosowania się do poleceń obsługi i GOPR zawodnik w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a Organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za uczestnika.

  Ze względów bezpieczeństwa w porozumieniu z GOPR i KPN Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać lub przerwać zawody

  Zawodnik akceptuje udział w Imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegów, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Imprezie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegach maratońskich, ultra i górskich.

  WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE: aktywny telefon komórkowy z wgrana aplikacją RATUNEK, kubeczek silikonowy lub bidon ( NA PUNKTACH ODŻYWCZYCH NIE BĘDZIE KUBECZKÓW JEDNORAZOWYCH) oraz w przypadku złych warunków atmosferycznych odzież przeciwdeszczową.

  Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

  Warunkiem uczestnictwa w Maratonie Karkonoskim jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

  Zawodnik startując w Maratonie Karkonoskim wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

  Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów oraz pryszniców na mecie.

  Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200 PLN  nie później niż w ciągu 0,5 godziny od zamknięcia linii mety.

  Dyrektor Maratonu Karkonoskiego zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej maratonu.

  Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Dyrektorowi Maratonu Karkonoskiego.

(c) 2009-2019 Maraton Karkonoski   |   wykonanie: sportsBRND.pl